?brahîm Gûçlû : 1925 Kürdistan Hareket Paneli Yarg?lan?yor…

Wext: Thursday, 28.June. @ 00:00:00 CEST

Mijar:

Kurdistanîyên hêja !
Diyarbak?r Kürd Derne?i, 03. 05. 2005 tarihinde 1925 Kürdistan Hareketi için bir panel gerçekle?tirdi. Panele Dr. Mehmet Emin Sever, ?eyh Kas?m F?rat, Yazar ?erefhan C?z?rî panelist olarak kat?ld?lar, ben de paneli y?nettim. Panelde, panelistler, genel sunumlar?n? yapt?lar ve benim sorular?m? cevapland?rd?lar. Benim sorular?ma kar??l?k panelistler, 1925 Kürdistan Hareketi’nin amac?, ortaya ç?k?? nedenleri ve sonuçlar? üzerinde g?rü? belirttiler. Harekete ?ncülük eden Azadi ?rgütü hakk?nda bilgiler verdiler.

Sonuç olarak panelistler konu?malar?nda tarihi ac? gerçekleri dillendirdiler.

Cumhuriyet Savc?s? Sacit Sava?ç?, panelle ilgili olarak sadece benim hakk?mda soru?turma ba?latt? ve soru?turma sonucunda hakk?mda dava açt?. Cumhuriyet Savc?s?, haz?rlad??? iddianamede TCK’nun 216/1-53. maddelerinden cezaland?r?lmam? istedi. Mahkeme, Ceza Kanununun bu maddelerine g?re beni cezaland?r?rsa, 1 y?ldan 3 y?la kadar ceza verebilecek ve beni kamu haklar?ndan mahrum edebilecek.

1925 Kürdistan Hareketi Paneli hakk?ndaki dava, Diyarbak?r 7. Asliye Ceza mahkemesinde devam ediyor. Gelecek duru?ma, 12 Haziran 20007 tarihinde saat 11.30’de yap?lacakt?r.

Duru?ma Kürtçe sürdürülecektir.


Cumhuriyet Savc?s?, Mehabad Konferans? ?çin Cezaland?r?lmam?z? ?stedi…

Kürdistan Mehabad Cumhuriyeti Konferans? hakk?ndaki davaya, Diyarbak?r Asliye Ceza Mahkemesinde 06. 06. 2007 tarihinde devam edildi. Kürdistan Mehabad Konferans? ile ilgi olarak ben, ?eyhmus Aykol, Halis Nezan yarg?lanmaktay?z. Bugüne dek usul konular? üzerinde tart??malar sürdü?ü ve biz de usul konular?nda g?rü? belirtti?imizden, hiçbir zaman esasa ili?kin olarak g?rü? belirtme ve savunma yapma durumumuz olmad?. Yine ben mahkemeden Kürtçe g?rü?lerimi ifade etmek için Kürtçe tercüman talebinde bulunmama ra?men, mahkeme ?nce tercüman konusunda karar verdi, daha sonra bu karar?n? ortadan kald?rd? ve mahkeme beni tercüman vas?tas?yla konu?maktan mahrûm etti. Ben de sadece avukat?m Sebahattin Korkmaz yard?m?yla usul ve teknik konulara mahkemede g?rü? belirtme f?rsat? buldum.

Mahkeme, esasa ili?kin g?rü?lerimizi ve savunmam?z? almamas?na ra?men, itirazlar?m?z? da g?zetmeyerek savc?n?n esasa ili?kin son g?rü?lerini belirtmesi konusunda talepte bulundu. Savc? da esasa ili?kin sonuç g?rü?lerini mahkemeye bildirdi.

Cumhuriyet Savc?s? cezaland?r?lmam?z? talep etti ve esas hakk?ndaki son g?rü?lerinde: “Diyarbak?r Kürd Derne?i taraf?ndan 03. 05. 2005 tarihinde yap?lan toplant?da san?klar?n üzerine at?l? suçun unsurlar? da g?z ?nüne al?nd???nda b?lge ve ?rk bak?m?ndan farkl?l?k yaratarak varsay?lan bu farkl?l?klarla geçmi? d?nemlerde ya?anan olaylara geri d?nü?ler yapt?klar? ve ba?lant?lar kurduklar? ?zellikle ayn? amaçlar ile yap?lm?? silahl? ve ?iddete dayal? eylemler üzerinde ?zendirici ?ekilde durarak bu eylemlerin yeniden yap?labilece?i fikrini geli?tirmek ve kuvvetlendirmek sureti ile kitleleri silahl? ?iddet eylemlerine ?zendirdikleri nihayi amaç itibar? ile b?lgenin hedef seçilmi? olu?u yak?n çevresinde ve s?n?r ?tesinde b?lücü ?rgütlerin amaçlar?na y?nelik eylemlerin halen devam etmekte oldu?u b?lgede yarat?lmaya çal???lan etkinin de bu nedenle yo?un ve çarp?c? olaca??, b?ylece yasada belirtilen aç?k ve yak?n tehlike ?artlar?n?n da gerçekle?ti?i g?z ?nüne al?narak yap?lan yarg?lanma ve toplanan delillere g?re san?klar?n üzerine at?l? suçtan ayr?-ayr? 765 S. Y. nazaran daha lehe olan 5237 S. TCK’nun 216/1 ve 53. maddeleri uyar?nca cezaland?r?lmalar? talep ve mütalaa olunur” dedi.

Cumhuriyet Savc?s?’n?n mütalaas?na ve sonuç g?rü?lerine g?re, asl?nda bizlerin hayat boyu müebbed cezas? ile cezaland?r?lmam?z laz?m. Oysa Cumhuriyet Savc?s? da biliyor ki, onun talepleri hukuksal de?il; Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesine, A?HM’nin Kararlar?na, ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesine, AB Kriterlerine g?re ortada bir suç yok. Ama Savc?n?n mant???na g?re, bizlerin 1 yada daha fazla bir süre için cezaland?r?lmam?z, devlet için bir kazanç olacakt?r.

Cumhuriyet Savc?s?n?n mütalaas?na kar??l?k, bizler ve avukat?m?z Sebahattin Korkmaz da savunma için süre talebinde bulunduk. Mahkeme bu g?rü?ümüzü g?zeterek, savunma yapmam?z için duru?may? 16. 6.2007 tarihinde saat 14.00’e erteledi.

Ben savunmam? yaz?l? ve Kürtçe sunaca??m.


Bakurê Kurdistan - Amed, 10. 06. 2007
?brahîm G??L?
ibrahimguclu@gmail.com
Dema we?ana nivîsê : 28. 06. 2007


?brahîm Gûçlû

Kurdistan Welatê Kurdaye - Her Bijî Kurd û Kurdistan

http://www.pdk-xoybun.com

http://www.xoybun.com/extra/slide/Unbenannt-2.swf

http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Newroz_Kurdistan_PDK_Xoybun_x1.jpg

http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Nexise_Kurdistane_PDK_b.jpg


Kurdistan Welatê Kurdaye ! Her Bijî Kurd û Kurdistan !
Navnîşana ev nûçe jê hatî: PDK-XOYBUN; wiha, di xizmeta, Kurd û Kurdistanê daye : Pirojeya Kurdistana Mezin, Pirojeyên Aborî û Avakirin, Pirojeyên Cand û Huner, Lêkolîna Dîroka Kurdistanê, Perwerdeya Zimanê Kurdî, Perwerdeya Zanîn û Sîyasî, Weşana Malper û TV yên Kurdistane.
http://www.pdk-xoybun.com - www.xoybun.com

Bo ev nûçe navnîşan:
http://www.pdk-xoybun.com - www.xoybun.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7343